báo cáo tín dụng chi tiết

Kiểm tra báo cáo tín dụng trước khi đăng ký tín dụng sẽ giúp bạn tìm ra được những điểm RỦI RO và những điểm TỐT, những điểm RỦI RO sẽ làm cho hồ sơ của bạn bị nghi ngờ cải thiện những điểm RỦI RO trước khi đăng ký sẽ giúp bạn tìm ra được những tổ chức tài chính phù hợp với thông tin của bạn.

Chấm điểm ngay
Bạn có biết các tổ chức tín dụng đều dùng hệ thống đánh giá điểm tín dụng
để đưa ra tỷ lệ phệ duyệt và hạn mức giải ngân?

Người vay
đăng ký
hồ sơ

Đơn vị cho vay
phê duyệt và
giải ngân

Hệ thống tự động phê duyệt và đề xuất
khoản vay dựa trên kết quả đánh giá
BÁO CÁO TÍN DỤNG

Càng ít điểm RỦI RO
tỉ lệ phê duyệt
càng CAO

Càng ít điểm RỦI RO
hạn mức giải ngân
càng CAO

Báo cáo tín dụng của UpScore.vn cung cấp cho bạn
những thông tin tín dụng gì?

Chấm điểm tín dụng AN TOÀN - BẢO MẬT

Các thang điểm tín dụng diễn giải mức độ thành công khi đăng ký khoản tín dụng mới
Báo cáo tín dụng chi tiết sau thanh toán sẽ giúp bạn đánh giá chính xác hơn tín dụng của mình kèm với báo cáo chi tiết thông tin về những điểm TỐT và RỦI RO trong hồ sơ tín dụng của bạn.
Còn điểm RỦI RO thì còn tỷ lệ từ chối tín dụng!
Do đó bạn cần cải thiện hết những điểm RỦI RO này để tăng tỷ lệ phê duyệt và hạn mức giải ngân cho hồ sơ đăng ký tín dụng của mình.
Đề xuất các ứng dụng vay phù hợp với điểm tín dụng của bạn

Kiểm tra tín dụng ngay hôm nay

Bắt đầu ngay